- Een financiële bijdrage wordt alleen toegekend als de aanvrager instemt met de voorwaarden van De Gasthuizen.

- Het toekennen en verstrekken van financiële bijdragen door De Gasthuizen is onverplicht.

- De beslissing over het al dan niet honoreren van verzoeken voor financiële bijdragen ligt bij het bestuur van De Gasthuizen.

- De aanvraag geschiedt digitaal, via het formulier op www.degasthuizen.nl/aanvraag. Lukt dit niet, dan is schriftelijk per post een optie. Dan bestaat de aanvraag uit een brief, een volledig ingevuld aanvraagformulier en de vereiste bijlagen (alles in tweevoud).

- De aanvrager dient op het aanvraagformulier aan te geven voor welke sluitingsdatum de aanvraag is bedoeld. (Aanvragen voor projecten met een totale begroting tot 1.000 euro kunnen wel het hele jaar door worden ingediend en toegekend.)

- Indien het bestuur van De Gasthuizen daar om vraagt, is de aanvrager verplicht nadere informatie omtrent de aanvraag te verstrekken.

- Aanvragen die niet voor de beoogde sluitingsdatum zijn ontvangen door De Gasthuizen, niet volledig zijn of niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

- Uitgaven die zijn gedaan vóór het moment dat de bijdrage is toegekend, worden in principe niet vergoed. 

- De aanvrager maakt in zijn aanvraag aannemelijk dat er onvoldoende financiële faciliteiten zijn voor het financieren van het project, de activiteit of de voorziening in zijn totaliteit.

- De aanvrager maakt in zijn aanvraag inzichtelijk van welke andere fondsen het project, de activiteit of de voorziening (gedeeltelijk) gebruik maakt.

- Het is mogelijk dat als voorwaarde voor het toekennen van een financiële bijdrage een eigen bijdrage aan het project, de activiteit of de voorziening wordt verlangd.

- Het bestuur van De Gasthuizen kan besluiten een ander bedrag dan het gevraagde toe te kennen.

- Het beschikbare budget kan de mogelijkheid tot het verstrekken van financiële bijdragen beperken.

- De financiële bijdrage wordt betaald nadat het project, de activiteit of de voorziening is voltooid.

- Het bestuur van De Gasthuizen betaalt de financiële bijdrage op basis van ingediende facturen en betalingsbewijzen.

- Het bestuur van De Gasthuizen kan een totaaloverzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het afgeronde project, de activiteit of de voorziening verlangen voordat de financiële bijdrage wordt betaald.

- Indien noodzakelijk kan het bestuur van De Gasthuizen een voorschot op de financiële bijdrage verstrekken.

- Het project, de activiteit of de voorziening waarvoor de financiële bijdrage is bedoeld, draagt bij aan het welzijn van senioren (55-plussers) in Zwolle.

- Het bestuur van De Gasthuizen kan weigeren de financiële bijdrage te verstrekken of besluiten de financiële bijdrage slechts gedeeltelijk te verstrekken als het project, de activiteit of de voorziening niet is uitgevoerd op de wijze zoals in de aanvraag voor de financiële bijdrage is beschreven of als de vereiste of gevraagde financiële verantwoording niet volledig is.

- Besluiten van het bestuur van De Gasthuizen worden aan de aanvrager medegedeeld, zo nodig voorzien van argumenten.

- Over de besluiten van het bestuur van De Gasthuizen wordt niet gecorrespondeerd.

- Het is in geen geval mogelijk om tegen besluiten van het bestuur van De Gasthuizen (in rechte) op te komen. 

- Het doen van een aanvraag geeft geen recht op een financiële bijdrage. 

- Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.